Megbízási Szerződés - IQfactory Szakdolgozat írás, dolgozat írás

Megbízási Szerződés

1. Megbízó jelen együtt működési megállapodás alapján megbízza Megbízottat dokumentumok írására és az ahhoz kapcsolódó szellemi tevékenység elvégzésére. Megbízott jelen együttműködési megállapodás elektronikus aláírásával megbízást elfogadja. Jelen együttműködési megállapodás a fent nevezett tevékenységek ellátását keretjelleggel szabályozza.

2. A jelen megállapodás alapján elvégzendő egyedi tevékenységre Szerződő felek külön megállapodásokat kötnek. A megállapodások megkötése oly módon történik, hogy Megbízó az ajánlatot (kötelező tartalmi elem: a megbízás tárgyát képező dokumentum tartalma, formai követelmények, megbízási díj összege) e-mail útján vagy az IQfactory projekt manager felületen küldi el a Megbízott részére. A külön megállapodások elfogadása Megbízott részéről a [email protected] e-mail címekre küldött e-mail útján, avagy a http://iqfactory.hu/vallalom/ url-en található űrlap kitöltésével történik.

3. Az egyedi megállapodásokban foglalt megbízási díj tekintetében egy adott dokumentum 1 (egy) oldalának az alábbi minősül: Betűméret: 12; Betűtípus: Times New Roman; sorköz: 1,5; margók: 3,5/2,5/2,5/2,5; terjedelem: legalább 300 szó vagy 1800 karakter szóközzel együtt. Azon megbízások esetében, ahol a terjedelem oldalszámban kerül megadásra a megbízás törzsszövege egyaránt meg kell feleljen az oldalszámban és a karakterszámban kifejezett terjedelemi elvárásoknak is. (Magyarázat: egy 40 oldalas nettó terjedelmű megbízás esetében Megbízott köteles legalább 40 oldalnyi és legalább 72,000 karakternyi törzsszöveget készíteni a szerződésszerű teljesítéshez)

4. Jelen együttműködési megállapodást Szerződő felek határozatlan időre kötik, amely az elektronikus aláírás napján lép hatályba.

5. Jelen együttműködési megállapodást Megbízó és Megbízott is a másik félhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondhatja, azzal hogy bármely, a 2. pontban említett egyedi megállapodás alapján folyamatban lévő megbízást Megbízott köteles teljesíteni. A felmondási idő 15 nap.

6. A másik fél súlyos szerződésszegése esetén a vétlen fél jogosult jelen együttműködési megállapodást a másik félhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen Megbízott részéről a titoktartási kötelezettség megsértése, a dokumentumok külön megállapodásban foglalt határidőre történő el nem készítése, bármely, a jelen együttműködési megállapodás vagy a külön megállapodásban foglalt nyilatkozat megtételében beálló, 15 napot meghaladó késedelem. Megbízó súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a megbízási díj fizetésében beálló, 15 napot meghaladó késedelem illetve amennyiben a dokumentum megírásához szükséges információt nem bocsátja Megbízott rendelkezésére vagy azzal az adott dokumentumra vonatkozó külön megállapodás hatálybalépését követő 15 napot meghaladóan késlekedik. Utóbbi rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, amikor a megfelelő információ a dokumentum megrendelője vagy elháríthatatlan külső ok folytán nem kerül Megbízó részéről átadásra.

7. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott az adott dokumentum általa elfogadott megbízási díjának kétszereséig felelős a külön megállapodásokban és/vagy jelen együttműködési megállapodásban meghatározottak megsértéséért. Megbízott felelőssége a Megbízás elvállalásának (e-mailes visszaigazolás) napjától lép életbe függetlenül attól, hogy történt-e Megbízási díj kifizetése Megbízott részére. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízó a külön megállapodásban meghatározott megbízási díj erejéig felel jelen megbízási szerződésben és/vagy a külön megállapodásban foglaltak megsértéséért.

8. A Megbízott által elvállalt Megbízások visszaadására vis maior esetben van lehetőség, melynek alátámasztására a Megbízó belátása szerint igazolást kérhet a Megbízottól, ÉS ha a különmegállapodásban megjelölt határidőig legalább annyi nap van hátra, amennyi oldal terjedelmű az adott megbízás. (pl.: 40 oldal = 40 nap a határidőig) Amennyiben Megbízott ennél rövidebb határidőig hátralévő idővel adja vissza a megbízást, úgy Megbízó jogosult a különmegállapodásban foglalt megbízási díj összegével megegyező kötbért kiszámlázni Megbízott részére.

Abban az esetben, ha a hátralévő határidőig a fentinél kevesebb nap van, a Megbízó kizárólag egyedi elbírálás esetén tudja visszavenni a megbízást.

9. A külön megállapodásokban vállalt elkészített dokumentumokat Megbízott Megbízó jelen együttműködési megállapodás 2. pontjában megnevezett e-mail címeire küldi el. A kézbesített írásos dokumentumok formátuma: Microsoft Word 2007 vagy újabb verzió; nem írásos tartalmak esetében a megbízásnak megfelelő file formátum. Megbízott akkor teljesít szerződésszerűen, ha a dokumentum megfelel mind jelen együttműködési megállapodásban, mind a külön megállapodásban foglalt feltételeknek, és a teljesítés határidőben történik.

10. Megbízó a megbízási díj fizetéséről ún. payment summary-t ad Megbízott részére, amely alapján Megbízott kötelessége az adók és egyéb közterhek megfizetése, illetve bevallása. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen a külön megállapodások alapján fizetendő megbízási díj külföldi jövedelemnek minősül, és hogy Megbízó a magyar adójogszabályok szerint devizakülföldinek minősül.

11. Jelen együttműködési megállapodásban és a külön megállapodásokban foglalt szerződési kötelezettségek teljesítése során részteljesítés nem elfogadott, azt Szerződő felek jelen együttműködési megállapodás elektronikus aláírásával kifejezetten kizárják. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a dokumentum nem felel meg jelen megbízási szerződésben és/vagy a külön megállapodásban foglalt kritériumoknak, Megbízott részéről szerződésszerű teljesítés nem történik, a dokumentum átvételére Megbízó nem kötelezhető, Megbízottat a megbízási díj összege nem illeti meg.

12. Megbízott jelen együttműködési megállapodás elektronikus aláírásával az alábbi kötelezettségeket is vállalja:

13. Jelen együttműködési megállapodás aláírásával Megbízó az alábbi kötelezettségeket is vállalja:

14. Szerződő felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy jelen együttműködési megállapodás  aláírására jogosultak, és az semmilyen személyükben rejlő vagy egyéb akadályba nem ütközik.

15. A teljesítés helye a Megbízó székhelye.

16. Szerződő felek kötelesek a tudomásukra jutott üzleti titkot, információkat időbeli korlátozás nélkül megőrizni, azokat harmadik fél részére nem adhatják ki, kizárólag jelen együttműködési megállapodásban valamint a külön megállapodásokban vállalt kötelezettségek teljesítéséhez használhatják fel. Jelen 16. pont hatálya kiterjed különösen Megbízó azon kötelezettségére, hogy Megbízott személyes adatait nem jogosult a dokumentum megrendelője részére kiadni.

17. Jelen együttműködési megállapodásra a teljesítés helye szerinti jog az irányadó.

18. Szerződő felek jelen együttműködési megállapodásból eredő bármely jogvitájukat elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, Szerződő felek ezúton kikötik a teljesítés helye szerinti állam bíróságainak joghatóságát.

19. Jelen együttműködési megállapodás kizárólag elektronikus formában jön létre. Amennyiben a Szerződő Felek igényt tartanak egy nyomtatott formában történő megállapodásra, úgy ezen igénynek mindkét Fél köteles eleget tenni.